fbpx

OБЩИ УСЛОВИЯ НА „РАПО“ ЕООД ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ“

I. ЗАПИСВАНЕ

Чл. 1. (1) Записването (резервацията) за организирано пътуване се извършва от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез телефон, факс, е – мейл, чрез туристически агент в страната или директно в офиса на ТУРОПЕРАТОРА, намиращ се в град София, бул. „Цар Борис III“ № 281, партерен етаж.
(2) В срок до 48 часа от получаване на резервацията ТУРОПЕРАТОРЪТ може да:
1. потвърди изпратената резервация;
2. да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ алтернативни възможности в случай, че местата са изчерпани;
3. да откаже резервацията.
(3) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме предложението по Чл.1, ал.2, т.2, то той има право да се откаже от туристическата услуга.
(4) Резервацията се счита за валидна след писмено потвърждение (e-mail) от страна на ТУРОПЕРАТОРА, и след внасяне на депозит от ПОТРЕБИТЕЛЯ в размер, в срок и при условия, определени от ТУРОПЕРАТОРА.
ІІ. ВИЗИ

Чл.2 (1) За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ в писмен или устен вид за паспортния и визовия режим, и сроковете за получаване на необходимите документи, както и информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването и престоя.
(2) При желание от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ ТУРОПЕРАТОРЪТ може да му съдейства, като предостави издадените от него и необходими документи (резервации, ваучер, билети и др.) за представяне пред посолството на съответната държава.
(3) Когато страните са уговорили ТУРОПЕРАТОРЪТ да подготви и внесе документите на ПОТРЕБИТЕЛЯ в съответното посолство, последният е длъжен да предостави на ТУРОПЕРАТОРА всички изисквани от Посолството на съответната държава документи, както и да заплати таксите за визата и услугата по тарифата на ТУРОПЕРАТОРА. Непредставянето на документите и/или незаплащането на таксите и услугата, или неявяването в посолството на лично интервю от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако същото е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
(4) Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ от страна на Посолството за издаване на виза платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за издаване на визата и услугата по тарифата на ТУРОПЕРАТОРА не се връщат.

ІII. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

Чл. 3  (1) Всички плащания по договора за организирано туристическо пътуване се извършват в лева, по банков път по банковата сметка на ТУРОПЕРАТОРА. Ако пакетната цена е посочена в Евро, преизчислението и се извършва по курса на Пощенска банка в деня на плащането.
(2) Ако не е уговорено друго в договора за организирано туристическо пътуване, размерът на депозита дължим от ПОТРЕБИТЕЛЯ, е 50 % (петдесет процента) от общата пакетната цена на организираното туристическо пътуване. ПОТРЕБИТЕЛЯТ внася депозита в срок до 2 (два) работни дни от сключването на договора, освен ако в него не е упоменат друг срок.
(3) Окончателно плащане на съответното организирано пътуване се извършва в срок до 40 (четиридесет) календарни дни преди датата на пътуването, освен ако не е уговорено друго в договора за организирано туристическо пътуване.
(4) Ранните записвания са валидни при потвърдена резервация и направено предварително плащане от ПОТРЕБИТЕЛЯ в определени от ТУРОПЕРАТОРА размер и срок в рамките на обявените за всеки хотел промоционални дати.
(5) Всяка промяна на имената на ПОТРЕБИТЕЛЯ или дата на пътуване по резервация за ранно записване, се таксуват и заплащат по тарифата на ТУРОПЕРАТОРА или на съответния контрагент на ТУРОПЕРАТОРА.
(6) ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да променя крайната цена по чартърни услуги (програми), когато след датата на сключването на Договора е настъпила промяна с не по-малко от 5% (пет) процента на компоненти, участващи във формирането на стойността на съответната услуга.
(7) Увеличение на крайната цена на чартърна услуга (програма) е възможно, но не по-късно от 10 (десет) календарни дни преди деня на пътуването и при наличието на една от следните причини: 1. увеличаване стойността на транспортните разходи, в т. ч. на горивото; 2. увеличаване на размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни и други такси; 3. промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването. Крайната цена по договора се променя съобразно тежестта на променения ценови компонент в нея.
(8) Увеличението на цената по Чл.3, ал. 7 и Чл.3, ал.8 трябва да бъде икономически обосновано и да съответства на изменените разходи.
(9) ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава пряко или чрез туристическия агент да информира в писмена форма (e-mail) ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в крайната цена на чартърните услуги (програми) в срок до 2 (два) работни дни от възникване на обстоятелствата по чл.3, ал.7. от настоящите Общи условия
(10).При увеличение на крайната цена при чартърна услуга (програма) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме променената цена до 2 (два) работни дни след като бъде информиран за нея чрез доплащане на разликата, или да потвърди увеличението на крайната цена като подпише допълнително споразумение към договора, в случаите когато не е изтекъл срока за окончателното плащане;
2. да не приеме променената цена и да предоговори с ТУРОПЕРАТОРА алтернативни варианти за услугата.
(11) Увеличаване на цената по чартърни услуги (програми) с по – малко от 5% (пет) процента не се смята за значителна промяна на договора и може да бъде направена от ТУРОПЕРАТОРА едностранно, за което обстоятелство ПОТРЕБИТЕЛЯ следва да бъде уведомен.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 4 ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:
(1) Да предостави в съответствие с Общите условия по този договор туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
(2) За пътуванията извън страната да предложи медицинска застраховка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, по стандартните условия на застрахователните дружества и да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ оригинал или копие на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването. При отказ на ПОТРЕБИТЕЛЯ да сключи медицинска застраховка, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за разходи за лечение в чужбина.
(3) По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ и срещу доплащане ТУРОПЕРАТОРЪТ може да го застрахова за други рискове по време на пътуването.
(4) По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ и срещу доплащане ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи и сключване на допълнителен застрахователен договор за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ и на разходите за съдействие, както и за случаите на злополука, болест или смърт.
Чл. 5. ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключен застрахователен договор по чл.97, ал.1 от ЗТ със застрахователна компания ЗАД „Лев Инс“, София, бул. „Симеоновско шосе“ N:67 А, полица номер:13052310000068/03.02.2023 г.
Чл. 6 (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да промени превозвача с друг, при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си.
(2) ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока категория в същия курорт без промяна на пакетната цена, заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случаите на дублирана резервация, затваряне на съответния хотел или нежелание на хотела в последния момент да приеме туристите.
Чл. 7 (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно Потребителя.
(2) Точният час и място на отпътуване от Р.България, регистрационен номер на автобуса и телефона на съпровождащият представител от страна на ТА „Рапо“ ЕООД се съобщават 7/седем/ календарни дни преди отпътуването, но не по-късно от два дни преди пътуването.
(3) Когато пътуването е с автобус, настаняването в превозното средство се извършва според датата на записване на всеки турист.
Чл.8 (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.
(2) В случаите, когато не е събран необходимият минимум от туристи за начално отпътуване от съответния град, те се уведомяват от ТУРОПЕРАТОРА в седмодневен срок преди началната дата. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за своя сметка и индивидуално се придвижват до населено място, от където има потвърдено отпътуване.
(3) ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прави промени по своите туристически продукти: дата на тръгване, хотели, тип на самолета/автобуса, маршрута и др./ като своевременно уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 9 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:
(1) При пътуванията извън България да осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт, лична карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и/или на Република България.
(2) Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
(3) Ако в списъка на ползващите туристическите услуги лица фигурира лице, което няма навършени 18 години и ще пътува в чужбина, заедно с един от родителите си, необходимо е ПОТРЕБИТЕЛЯТ да представи за това лице изрично нотариално заверено съгласие от другия родител за пътуване в чужбина в конкретния период и при посочените в договора условия.
(4) Два календарни дни преди датата на отпътуване да позвъни в офиса на ТУРОПЕРАТОРА, за да се информира за точния час, регистрационен номер на автобуса и телефон на представителя, който ще изпраща или придружава групата.
(5) Да спазва законите на страната, за която пътува и в която пребивава.
(6) ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика, съгласно международните медицински изисквания.

Чл. 10 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни преди датата на пътуването да прехвърли правата и задълженията си по настоящия договор на трето лице, при условие, че то отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, като предварително уведоми за това ТУРОПЕРАТОРА в същия срок. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред туроператора или туристическия агент за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето . Третото лице декларира, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията му и приложенията към него, както и, че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето. Ако е необходима такса по промяна на името на ПОТРЕБИТЕЛЯ то тя се заплаща по съответните тарифи на ТУРОПЕРАТОРА и контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА.

V. НАСТАНЯВАНЕ

Чл. 11. (1) Настаняването в хотелите при пристигане се извършва след 14.00 ч., а освобождаването на стаите до 12.00 ч. местно време, освен ако не е договорено друго.
(2) Преди настаняване или след напускане на хотела, съобразно обявените часове, не се ползват никакви услуги в хотелите или същите се ползват срещу допълнително заплащане от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
(3) Броят на храненията се определя в зависимост от броя на резервираните и заплатени нощувки при съответния режим: само закуска, закуска и вечеря или All Inclusive (всичко включено).
(4) Неизпълнението или злоупотребата с режима на хранене се санкционират от управата на хотела, за което ПОТРЕБИТЕЛЯТ е запознат.
(5) При настаняване на трима души в стая с три легла не се гарантира наличието на стандартни три легла, тъй като третият човек ползва отстъпка от цената.
(6) Настаняването в стаи с изглед към морето или стаи в основната част на хотела се извършва само в случаите, когато е обявено доплащане за това и е заплатено предварително в офиса на ТУРОПЕРАТОРА.

VІ. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ

Чл.12 Когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението на услугите е ограничена от международни договори, ратифицирани и обнародвани в „Държавен вестник” и влезли в сила за Република България, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения.

Чл.13 ТУРОПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнението на Договора, като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./. Извършените фактически разходи се удостоверяват от ТУРОПЕРАТОРА с надлежно оформени документи.

Чл.14 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отмяна, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА, а именно: забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, анулация или прекъсване на пътуването по болест или лични причини на ПОТРЕБИТЕЛЯ, отказ на упълномощените органи да издадат виза на последния.

Чл.15 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди,причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
(1) Поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
(2) Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
(3) Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и/или неговите контрагенти.

Чл.16 При отказ на граничните служби да допуснат излизане от България или влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

Чл.17 (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от пътуването без санкция – до 3(три) дни от датата на записване и внасяне на депозит, освен в случаите, когато се е записал на организирано туристическо пътуване „Last minute“ , организирани туристически програми с ранни записвания, други промоционални програми или резервации влезли в анулационен срок (без право на анулация).
(2) В случай на отказ от пътуване в чужбина от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки:
а) от 3 дни след датата на записване и внасяне на депозит до 60 дни преди датата на пътуването – неустойка от 10 % от общата цена на организираното пътуване.
б) От деня на издаване на самолетния билет до 50 дни преди датата на заминаване – неустойка от 35 % от общата цена на организираното пътуване.
в) От деня на издаване на самолетния билет до 30 дни преди датата на заминаване – 100 % от общата цена на организираното пътуване.
(3) В случай на отказ от пътуване в България от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки:
а) в случай на отказ от пътуването, направен от 30 до 15 дни преди датата на пътуването – неустойка в размер, равен на депозита.
б) в случай на отказ от пътуването, направен от 14 до 7 дни прели датата на пътуването – неустойка в размер на 50% от общата цена на пътуването.
в) в случай на отказ от пътуването, направен от 6 или по-малко дни преди датата на пътуването – неустойка в размер на 100% от общата цена на пътуването.

(4) При анулация или промяна по вече издаден самолетен билет (без значение дали е в пакет с организирано пътуване или не )се прилагат удръжки и неустойки /летищни такси/ според политиката на конкретната авиокомпания + такса/обслужване/ в размер на 5 % от стойността на билета.

(5) При отказ от пътуването от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ при хипотезата на Чл.17, ал.2, Чл.17, ал.3 и Чл. 17, ал.4, ТУРОПЕРАТОРА има право да удържи дължимите суми от вече платеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай, че платената сума не покрива неустойката към ТУРОПЕРАТОРА, то ПОТРЕБИТЕЛЯ е задължен да доплати разликата в срок от 3 (три ) работни дни.
(6) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати своята почивка/екскурзия през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са изцяло за негова сметка. В този случай сумата за платените от ПОТРЕБИТЕЛЯТ туристически услуги или част от нея не подлежи на връщане.
(7) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се яви в деня на отпътуване за своята почивка/екскурзия, заплатените суми за туристическите услуги не подлежат на възстановяване и се приравняват на неустойка в размер на 100 % от общата цена на пътуването.
(8) При подаване на документи с неверни данни от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати договора, удържайки 100% от платените до момента суми.
(9) Към датата на сключване на договора ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на потребителя информацията за допълнителните услуги в хотела във вида и данните, предоставени му от чуждестранния контрагент и не носи отговорност за верността и, както и за последващи промени в същата в случай, че не е уведомен за настъпването на промените от чуждестранния контрагент преди сключване на договора.

Чл.18 ТУРОПЕРАТОРЪТ се освобождава от отговорност при непреодолима сила, форсмажорни или други независещи от него обстоятелства.
(1) За форсмажорни обстоятелства се считат: влошени метеорологични условия; усложнена обстановка на пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авария с превозното средство непосредствено преди отпътуване или по време на пътуване и други изключителни обстоятелства.
(2) За непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при изпълнение на техните задължения. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникнала ситуация, без ТУРОПЕРАТОРЪТ да носи отговорност и да дължи неустойка за това.

VІI. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ ПО ДОГОВОРА

Чл.19 (1) Всички спорове, касаещи изпълнение на тези Общи услувия и Договора за организирано пътуване се решават по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд в град София, съгласно разпоредбите на Гражданско-процесуалния кодекс и изрично договореното между страните с Договора.
(2) В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно в писмена форма да уведоми ТУРОПЕРАТОРА и доставчика на услугите на ТУРОПЕРАТОРА с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
(3) В случаи, че претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви надлежно писмено оформена рекламация към ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ и ХОТЕЛА или ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ, в зависимост от лицето, предоставило съответната услуга, при спазване изброените по- долу условия:
(4) Всички оплаквания на туристите трябва да бъдат предоставени в писмен вид на ръководството на хотела през времето на пребиваването им в хотела. Оплаквания,незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат.
(5) Всякакви услуги извън пакетите, закупени от ТУРОПЕРАТОРА и платени в Р. България, които са закупени и платени на място от туристите следва да се предявяват към посрещащия туроператор или към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговoрност.
(6) ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава в срок до 30 (тридесет) календарни дни след получаване на рекламацията да даде своето станoвище по нея на ПОТРЕБИТЕЛЯ и в случай, че приема същата за основателна да предложи начин за обезщетение на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл.20 Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора ще се извършват в писмена форма.

Чл.21 ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор, и че приема тези условия, включително, че дава съгласието си за размножаване и поддържане на документите, съдържащи лични данни, предоставени във връзка с настоящия договор за целите на изпълнението му.

Настоящите „Общи условия на „РАПО“ ЕООД за организирано туристическо пътуване“ представляват неразделна част от Договора за организирано туристическо пътуване, сключен между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ТУРОПЕРАТОРА.

Споделете с приятели: